Business & Economics Books:

Rekeningkundige Standaarde

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Rekeningkundige Standaarde by C.S. Binnekade
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

Die uitgawe van rekeningkundige standaarde stel leerders bekend aan algemene rekeningkundige beginsels en die openbaarmakingsvereistes vir maatskappye se finansiele state. In hierdie publikasie word beginsels by wyse van vrae en oplossings geillustreer. Die leerder se begrip van beginsels word geleidelik verbreed deur 'n toename in die moeilikheidsgraad van die vrae wat gestel word. Selfstudie word aktief bevorder deur die insluiting van vrae waarvan die oplossings slegs aan voorgeskrewe instansies beskikbaar is. Veranderings wat deur nuwe rekeningkundige standaarde meegebring is, wat as gevolg van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters se Projek vir die Verbetering van Rekeningkundige Standaarde uitgereik is, is weereens in hierdie nuutste uitgawe bygewerk. Rekeningkundige Standaarde is bestem om aan die spesifieke behoeftes van leerders te voldoen en om terselfdertyd die werklas van die opvoeders te verlig.

Table of Contents

Raamwerk vir die opstel en aanbieding van finansiele state; voorwoord by standpunte oor algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk en vertolkings daarvan; aanbieding van finansiele state; voorraad; staat van kontantvloei; rekeningkundige beleid, veranderings in ramings en foute; gebeure na die verslagdoeningstydperk; konstruksiekontrakte; inkomstebelasting; segmentverslagdoening; eiendom, aanleg en toerusting; hure; inkomste; werknemervoordele; rekeningkundige verantwoording vir staats-toekennings en openbaarmaking van staatshulp; die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse; leenkoste; openbaarmaking oor verwante partye; gekonsolideerde finansiele state en afsonderlike finansiele state; beleggings in geassosieerdes; finansiele verslagdoening in hiperinflasionere ekonomiee; belange in gesamentlike ondernemings; finansiele instrumente - aanbieding; verdienste en wesensverdienste per aandeel; tussentydse finansiele verslagdoening; waardedaling van bates; voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates; ontasbare bates; finansiele instrumente: erkenning en meting; beleggingseiendom; eerstekeer-toepassing van IFRS; aandeelgebaseerde-betaling; besigheidsamevoegings; niebedryfsbates gehou vir verkoop en beeindigde bedrywighede; finansiele instrumente: openbaarmaking; segmentverslagdoening.
Release date NZ
January 19th, 2009
Country of Publication
South Africa
Edition
13th Revised edition
Imprint
Juta Legal and Academic Publishers
Pages
816
ISBN-13
9780702176739
Product ID
2968030

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...

Buy this and earn 507 Banana Points